การเขียนโครงการสัมมนาอย่างไร... ให้มีประสิทธิภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

September 3, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ที่ 3 กันยายน 2562 อาจารย์ดาลีซะห์ ดะยี อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้สอนรายวิชา สัมมนาการจัดการการท่องเที่ยว กำหนดจัดกิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ อาจารย์สุไลมาน หะโมะ เรื่อง การเขียนโครงการสัมมนาอย่างไร.... ให้มีประสิทธิภาพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเขียนโครงการ ขั้นตอนการทำโครงการสัมมนา ถ่ายทอดความรู้จากมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโครงการ ณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา