กิจกรรมรับน้องสู่อ้อมกอด Tourism Yru ประจำปีการศึกษา 62

September 2, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณาจารย์ และนักศึกษาประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมรับน้องสู่อ้อมกอด Tourism yru 62 ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่มีความอบอุ่นและประทับใจ อันจะนำไปสู่ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และเพื่อให้น้องใหม่ได้ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานคณะวิทยาการจัดการ และบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา