อบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา"

August 26, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษด้านมัคคุเทศก์ และเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในชีวิตประจำวัน กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการทัวร์จำลอง อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา