แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

June 26, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษาขอรับบริการทางวิชาการจากกองบริการการศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา สามารถ Download แบบฟอร์มคำร้องได้ที่ http://president.yru.ac.th/stddev/stdloan/