รูปแบบรายงานผลการเตรียมความพร้อม

June 26, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แบบฟอร์มเอกสารฝึกประสบการเตรียมความพร้อมวิชาชีพ

รายงานผลการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมวิชาชีพ ส่งเป็นรูปเล่มรายงาน ตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 1 เล่ม (งานเดี่ยว)

เข้าเล่มสันกาว ปกสีเหลือง พร้อมแนบไฟล์รายงานในรูปแบบ word และ PDF ลง Google Drive ตามลิงค์ที่แชร์

การเขียนชื่อไฟล์ รหัสนักศึกษา_ชื่อสถานประกอบการ เช่น 0011222_Tourism ให้เรียบร้อย

https://drive.google.com/drive/folders/19fkTWzDPCasncjFi0DIpLkQsP8YWS2tu?usp=sharing

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด