อาจารย์ดาลีซะห์ ดะยี

August 9, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ดาลีซะห์ ดะยี อาจารย์ประจำหลักสูตร

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

- ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว) สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2557

- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2548