อาจารย์ซูซัน หามะ

August 9, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ซูซัน หามะ อาจารย์ประจำหลักสูตร

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

- MSc. (International Hospitality and Tourism Management) สำเร็จการศึกษาจาก Sheffield Hallam University  ประเทศอังกฤษ ปีการศึกษา 2554

- B.A. (Hons) Tourism Management สำเร็จการศึกษาจาก University of Derby ประเทศอังกฤษ ปีการศึกษา 2553