อาจารย์เจนตา แก้วไฝ

August 9, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์เจนตา แก้วไฝ อาจารย์ประจำหลักสูตร

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

- M.T.A (Tourism Administration) สำเร็จการศึกษาจาก Bangalore University ปีการศึกษา 2549

- กษ.บ. (ธุรกิจการเกษตร) สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2543