อาชีพที่สามารถประกอบได้

August 9, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) อาชีพที่สามารถประกอบได้

          1.1  มัคคุเทศก์/เจ้าหน้าที่นำเที่ยว

          1.2  พนักงานในแผนกขาย/ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว

          1.3   งานธุรการของธุรกิจการท่องเที่ยว

          1.4   พนักงานต้อนรับ ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจบริการ

          1.5   ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจบริการ

          1.6   พนักงานออกบัตรโดยสารตั๋วเครื่องบิน

          1.7   พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

          1.8   ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

          1.9   นักพัฒนาการท่องเที่ยว

          1.10 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนการท่องเที่ยว

          1.11 นักประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

          1.12 อาจารย์ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว

          .13 ผู้ประกอบกิจการฮัจย์และอุมเราะห์