อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต

July 12, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. นางศุภาวิณี  กิติวินิต

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

- ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2554

ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) สำเร็จการศึกษาจาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ปีการศึกษา 2545