ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์

July 8, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

1.ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     1.1 ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

          ปรัชญาของหลักสูตร

          มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวตามมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งเน้นการท่องเที่ยววิถีอิสลาม รู้หลักการการประกอบการกิจการฮัจย์และอุมเราะห์

          ความสำคัญของหลักสูตร

          อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งนำไปสู่การจ้างงาน การสร้างอาชีพ การกระจายรายได้ และการลงทุนในภาคธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจการบริการ ส่งผลให้เกิด             การพัฒนาในชุมชนท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเป็นส่วนเสริมสร้างความเข้าใจ การอยู่ร่วมกันในสังคม     พหุวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น  ในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์วิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว โดยสนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้เข้าถึงองค์ความรู้และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางด้านสังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอน

     1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้

          1.2.1  มีความรู้และความสามารถด้านบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวฮาลาล

          1.2.2  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการฮัจย์และอุมเราะห์

          1.2.3  มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยว

          1.2.4  มีแนวคิด วิสัยทัศน์กว้างไกลในศาสตร์ธุรกิจการท่องเที่ยว และสามารถนำความรู้มาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

          1.2.5  มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

          1.2.6  สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจได้

          1.2.7  มีประสิทธิภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา