งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมฝ่ายงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา

วันนี้ (18 กันยายน 2563) คณะวิทยาการจัดการ โดย ดร.นิมารูนีหะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาประชุมฝ่ายงานวิชาการและพัฒนานักศึกษาเพื่อถอดบทเรียนกิจกรรมที่ผ่านมา 3 กิจกรรมได้แก่ (1) กิจกรรม วจก โชว์ของ (2) กิจกรรม Steam4Innovator (3) กิจกรรมสัมภาษณ์สหกิจศึกษา เพื่อร่วมนำเสนอข้อคิดเห็น แนวทางและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการวางแผนกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์ ที่ 1 ที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ การวางแผนการเตรียมข้อมูลเพื่อการประเมินผู้บริหารและการประกันคุณภาพระดับคณะประจำปีการศึกษา 2563 และออกแบบกิจกรรมพร้อมทั้งกำหนดปฏิทินกิจกรรมฝ่ายงาน ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่