งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย AL-Bukhary International University (AIU) ประเทศมาเซีย

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เรื่องทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย AL-Bukhary International University (AIU) ประเทศมาเซีย สำหรับนักศึกษาสำหรับหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนระดับปริญญาตรี (Foundation Studies)และระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา ค.ศ. 2020/2021 ซึ่งทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และเงินสนับสนุนการศึกษามูลค่า 450 ริงกิตต่อเดือน โดยผู้ได้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือเดินทางและการขอรับการตรวจลงตราเอง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่

https://forms.gle/Mv7Q91FjmEzjvdyv7

และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

http://164.115.62.36/moe-south/?p=217255

ดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งนี้

https://drive.google.com/file/d/18pPyOX9qi1EeQkONfe99pHdpDoII655A/view