งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน (Green University)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน (Green University) กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนักศึกษาร่วมกันปลูกบริเวณหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม บริเวณโค้งประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ และบริเวณอาคารประกอบ 1  โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด

แกลเลอรี่