งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งรับสมัคร

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
– อาจารย์สาขาการจัดการ(ธุรกิจบริการและการจัดเลี้ยง) จำนวน 3 อัตรา
– อาจารย์สาขาการจัดการ(การค้าสมัยใหม่) จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม) จำนวน 2 อัตรา
– อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม) จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขารัฐศาสตร์(การปกครองและกฏหมายมหาชน) จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขานิติศาสตร์(การปกครองและกฏหมายมหาชน) จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขาภาษาอาหรับ จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขาสุขศึกษา(การพยาบาลผู้สูงอายุ) จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขาเคมี(เครื่องสำอางและความงาม) จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขาเคมี(เครื่องสำอางค์และความงาม) จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขาสุขศึกษา(วิทยาการธุรกิจสุขภาพ) จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน(การประถมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการศึกษา(ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขาจิตวิทยา(จิตวิทยา/วิชาชีพครู) จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
– อาจารย์สาขาอิสลามศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– อาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 

อัตราค่าจ้าง
-ปริญญาตรี 21,750 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
– บุคลากร จำนวน 2 อัตรา
– นิติกร จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา(Extra Time) จำนวน 2 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง
-ปริญญาตรี 21,750 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
– วิศวกรพลังงาน จำนวน 1 อัตรา
– สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Mobile Application) จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Web Application) จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง
-ปริญญาเอก 34,650 บาท
-ปริญญาโท 28,880 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครออนไลน์ ลิงค์สมัครคลิกที่นี่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2563