งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

พิจารณาวิชาแกนบริหารธุรกิจ

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 14.30 น. ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพิจารณาวิชาแกนบริหารธุรกิจ เพื่อปรับปรุงรายวิชาแกนใหม่ให้มีรู้แบบที่ทันสมัย โดยจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Meet

แกลเลอรี่