งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ถอดบทเรียนการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาร่วมกับฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในเทอม1/2563 โดจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Meet

แกลเลอรี่