งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครงาน จำนวน 200 อัตรา

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เปิดรับสมัครงาน จำนวน 200 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 6 พฤษภาคม 2563

คุณสมบัติเบื้องต้น
- ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี /อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ จากมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
ระยะเวลา - ระยะเวลาการจ้างงาน 18 พ.ค. - 30 ก.ย. 63
ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทน 9,000.- บาท / เดือน
พื้นที่ปฏิบัติงาน
- สามจังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา

โหลดเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมอ่านละเอียดก่อนสมัคร
https://bit.ly/2SnKSi7

สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่

https://bit.ly/2KNLaL0

ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ติดต่อ 073-299641

แกลเลอรี่