งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาทักษะพิมพ์ดีด

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดส่งมอบเกียรติบัตรการอบรมพิมพ์ดีด(พิมพ์สัมผัส) ให้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้จัดอบรม ในระหว่างวันที่ 5, 12, 19 มกราคม 2563 2 และ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 603 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่