งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา

วันที่ 11 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีวิชาการและพัฒนานักศึกษา อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร หัวหน้างานจัดการศึกษา และอาจารย์วัลย์ลดา พรมเวียง ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมและดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา เยาวชนตามรอยพ่อสืบสานศาสตร์พระราชา กิจกรรมมาสเตอร์เชฟ กิจกรรมตะลุยสวนยาง กิจกรรมต้นกล้าจิตอาสา ภายใต้โครงการการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาสด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนท้องถิ่นตามศาสตร์ของพระราชชาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้เยาวชนมีเหตุผล มีความพอประมาณ มีภูมิมคุ้มกันในตัวที่ดี โดยใช้ความรู้และมีคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ทั้งนี้ยังเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายนอก โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอศรีสาคร นายกริช น้อยผา มาต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์พืชและคำปรึกษาในการทำกิจกรรมจากนักวิชาการเกษตรอำเภอศรีสาครอีกด้วย

แกลเลอรี่