งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

จัดกิจกรรม “Startup for the future MSc ๒๐๒๐”

สโมสรนักศึกษา #วจก. #มรย. ขานรับนโยบายพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติและ Green University วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมประกวด Startup ในธีม Green Technology มี ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และคณาจารย์ เป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมประกวด 14 ทีม กิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาเป็นผู้คิด ผู้ดำเนินการและบริหารจัดการโครงการด้วยตนเองได้ฝึกฝนความสามารถในการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นทักษะ Soft Skill ที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการคิดที่ตอบโจทย์โลกปัจจุบันซึ่งมุ่งเน้น Green eco ซึ่งถือว่านักศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก และ Green University สังคมในมหาวิทยาลัย

แกลเลอรี่