งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

“The Creative by freshy FMS ๖๒ Season ๒”

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดโครงการ“The Creative by freshy FMS ๖๒ Season ๒” กิจกรรมการประกวดการแสดงละคร ประจำปี ๒๕๖๒  ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวดความสามารถของนักศึกษา รหัส ๒๕๖๒  โดยให้แต่ละสาขามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ภายในคณะวิทยาการจัดการและเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ระหว่างเฟรชชี่ด้วยกัน ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่