งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมเคารพธงชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ปฏิบัติตนในการแสดงความเคารพธงชาติ ชักธง ร้องเพลงได้อย่างถูกต้องพร้อมเพรียงกัน โดยมีอาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ลานหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่