งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ศจอส.มรย)

วันนี้ (4 ตุลาคม 2562) เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ศจอส.มรย) เพื่อเตรียมความพร้อมงานเปินศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 โดยมี ดร.บุณสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่