งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการ โครงการรู้รักสามัคคี ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจหน้าที่ของตนเอง

วันนี้ (1 ตุลาคม 2562) เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โครงการรู้รักสามัคคี ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจหน้าที่ของตนเอง โดยมี ดร.บุณสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่