งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

บุคลากร

ชื่อ :
อาจารย์ ดร. นิมารูนี หะยีวาเงาะ
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานจัดการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0878991331 ต่อ
ชื่อ :
นายซัมรี วาเตะ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0898774994 ต่อ