งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

บุคลากร

ชื่อ :
อาจารย์ ดร. วัชระ ขาวสังข์
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0876330666 ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์วุฒิชัย คงยัง
ตำแหน่ง :
หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0878991331 ต่อ
ชื่อ :
นายซัมรี วาเตะ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0898774994 ต่อ