งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

หนุนบทความวิชาการสู่เวทีระดับนานาชาติ

12 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะและผลักดันบทความวิชาการของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการสู่การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สร้างการยอมรับ และเป็นที่รู้จักในเวทีระดับโลก ตลอดจนเพื่อสนองตอบต่อนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ จากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แกลเลอรี่