งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป : กลุ่มเบเกอรี่ ปี 2560

วันนี้ 20 มกราคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ.ศูนย์ฝึกอบรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าสาป โครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป : กลุ่มเบเกอรี่ บูรณาการความร่วมมือร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนใต้ (Creative Project)  โดยมี รศ.อัปสร อีซอ,  ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี, อ.วัชระ ขาวสังข์  อ.อุษณีย์ พรหมศรียา และอ.กมลทิพย์ กรรไพเราะ จากสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ร่วมอบรมให้ความรู้ โดยภาคเช้าเป็นการอบรมเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ส่วนภาคบ่ายเป็นการอบรมฝึกปฏิบัติการผลิตเบเกอรี่ เค้กส้มแขกแช่อิ่ม และคุ้กกี้กล้วยหินกรอบแก้ว

แกลเลอรี่