งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการบริการวิชาการ : การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป : กลุ่มนมแพะ 2560

วันนี้ (1 ก.พ. 2560) คณะทำงานโครงการบริการวิชาการ : การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา ลงพื้นที่บริการวิชาการ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการนำเสนอเพื่อการจัดการความรู้ชุมชน  โดยมีคณะวิทยากร คือ ผศ.นิชาวดี ตานีเห็ง  ดร.อุมาพร เชิงเชาว์  ดร.ชินีเพ็ญ ศรีชัย  อ.อ้อมอรุณ จู่รัตนสาร อ.สาธิตา แก้วเหล็ก และอ.อาซูวัน อาเยะ นอกจากนี้ยังได้บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาการประชาสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม และรายวิชาการสร้างสรรค์และผลิตรายการดิจิทัลเฉพาะกลุ่ม

วันนี้ (24 ม.ค.60) ทีมบริการวิชาการกลุ่มนมแพะ คณะวิทยาการจัดการ ได้ลงพิ้นที่กลุ่มเลี้ยงแพะนมบ้านปายอ เพื่อถ่ายทอดความรู้การนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการ ภายใต้โครงการท่าสาปโมเดล ณ บ้านปายอ ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

 

แกลเลอรี่