งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.มรย.#FMSYRU ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานวิจัย ภายใต้โครงการ "ยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัยในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุขของบ้านปิยะมิตร 5 (เขาน้ำค้าง)

วันที่ 7 มีนาคม 2566 รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุกฤษตา รักสุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณะผู้ร่วมวิจัย ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานวิจัย ภายใต้โครงการ "ยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัยในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุขของบ้านปิยะมิตร 5 (เขาน้ำค้าง) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

แกลเลอรี่