งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.มรย.#FMSYRU ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดพิธีเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566 กิจกรรมการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal)

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 กิจกรรมการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) และโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 กิจกรรมการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โดยมีตัวแทนจากธนาคารออมสินภาค18  คณาจารย์ ตัวแทนกลุ่มองค์กรชุมชน บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ คุณ ณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ตัวแทน ธนาคารออมสิน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อนำ องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ลด ความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่น โดยสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์และบริการแก่องค์กรชุมชน ณ ห้องนานัส ชั้น 3 อาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่