งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.นำเสนอโครงการวิจัยและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย"

วันที่2 กุมภาพันธ์ 2566  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัย” และนำเสนอโครงการวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนภาคใต้  โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นักวิจัยอิสระ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่