งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.เข้าร่วมศึกษาดูงานพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่ 30-31มกราคม 2566   ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดย ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานวิจัย และกลไกการจัดการผลงานภายใต้ พรบ. Triup act และร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในการบริหารจัดการในการดำเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

แกลเลอรี่