งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อพหุภาษา-พหุวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาและเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ทีมบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาชายแดนใต้ ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อพหุภาษา-พหุวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาและเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมวิจัย ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่