งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการศึกษาประสิทธิผลเชิงคลินิคของยาหอมไทยในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพระยะยาวหลังติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ดร.สุกฤษตา รักสุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ทีมบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาชายแดนใต้ ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการศึกษาประสิทธิผลเชิงคลินิคของยาหอมไทยในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพระยะยาวหลังติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งมี ผศ.ดร.จุฬา วิริยะบุบผา เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยวิจัย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ รพ.สต.ร่มไทร จังหวัดนราธิวาส

แกลเลอรี่