งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้ธุรกิจโฮมสเตย์เป็นฐานการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและสังคมเชิงพื้นที่ จังหวัดยะลา

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการ ทีมบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาชายแดนใต้ ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้ธุรกิจโฮมสเตย์เป็นฐานการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและสังคมเชิงพื้นที่ จังหวัดยะลา โดยมี ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ณ หมู่บ้านปิยะมิตร 3 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่