งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.นำเสนอแผนการพัฒนางานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำหนดทิศทางการพัฒนาชายแดนใต้โดยใช้กระบวนทัศน์ทางวิชาการหรือการวิจัย เพื่อให้ชายแดนใต้ “กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน”

วันที่ 6 กันยายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  รศ. ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วย ดร.สุกฤษตา รักสุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้วิจัย ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาชายแดนใต้ กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน โดยได้นำเสนอแผนการพัฒนางานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำหนดทิศทางการพัฒนาชายแดนใต้โดยใช้กระบวนทัศน์ทางวิชาการหรือการวิจัย เพื่อให้ชายแดนใต้ “กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน” ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แกลเลอรี่