งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

ภาพข่าวโครงการการบริหารโครงการและการบริหารการผลิตในธุรกิจชุมชน

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ภูตรา  อาแลและคณะ โครงการการบริหารโครงการและการบริหารการผลิตในธุรกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริหารการผลิตและการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการในกลุ่มธุรกิจชุมชนตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน 

แกลเลอรี่