งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์

พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ 

 

พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์  2537 อ่าน

พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ (ฉบับ ที่ 2 )  2558 อ่าน

พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ (ฉบับ ที่ 3 )  2558 อ่าน