งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศผู้ได้รับทุนวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ 2559 

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ 2560 

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ 2561 

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ 2562

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ 2563

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ 2564

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ 2565 

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ 2566

เรื่อง ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ 2566