งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

ภารกิจศูนย์

ภารกิจ“ศูนย์ให้คำปรึกษาและปฏิบัติการวิจัย & บริการวิชาการทางธุรกิจ”

“ศูนย์ให้คำปรึกษาและปฏิบัติการวิจัย & บริการวิชาการทางธุรกิจ” สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดตั้งขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพึ่งพิงทางวิชาการ โดยการให้คำปรึกษาแก่นักวิชาการ ผู้ประกอบการ เยาวชน และผู้ที่สนใจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งครอบคลุมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารธุรกิจ อาทิ ด้านบัญชี/การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การตลาด การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล และโลจิสติกส์ ทั้งนี้การขอรับคำปรึกษาดังกล่าว ผู้รับบริการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น