งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการวิจัย”

เอกสารการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการวิจัย”

วันที่  1-2 สิงหาคม 2559 

ณ  ห้องประชุมมังกีส ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด