ข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่

ชื่อผลงาน ตีพิ่มพ์เผยแพร่ นักวิจัย ผู้ร่วมงานวิจัาย ประจำปี Download File
dddddddddddddddddddddsssssssssssssssssssssssssssssssssssss ระดับนานาชาติ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ 2562
ccccccccccccc ระดับนานาชาติ มูฮัมมัดฮุสนี เบญจสม 2560
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการ vvvvvv ระดับชาติ ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์
ตัวอย่างฮาซันตัวอย่างฮาซันตัวอย่างฮาซันตัวอย่างฮาซัน ระดับนานาชาติ ดร.ฐานกุล กุฎิภักดี
dddddddvvvvvvvv ระดับชาติ ดร.ละออ มามะ
ddddddddddddddddddddd ระดับชาติ ซัยนุบดิน จินตรา
ระบบการดำเนินงาน ระดับชาติ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ
วิจัยอัสฮาร์ ระดับชาติ ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์
ddddddddddddddddddddd ระดับชาติ ดร.วัชระ ขาวสังข์
อัสฮาร์อัสฮาร์อัสฮาร์อัสฮาร์อัสฮาร์อัสฮาร์อัสฮาร์อัสฮาร์อัสฮาร์อัสฮาร์อัสฮาร์อัสฮาร์ ระดับชาติ ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ 2560
วจัยกกกกกก ระดับนานาชาติ ดร.ละออ มามะ
ddddddddddddddddddddd ระดับชาติ ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์
ddddddddddddddddddddd ระดับชาติ ดร.ละออ มามะ
dddddddvvvvvvvv ระดับนานาชาติ ดร.นันทา จันทร์แก้ว
กกก ระดับชาติ ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ 2560