รายชื่อนักวิจัย

ลำดับ ชื่อนักวิจัย
1 ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
2 ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์
3 ดร.ฐานกุล กุฎิภักดี
4 ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์
5 ดร.นันทรัตน์ นามบุรี
6 ดร.นันทา จันทร์แก้ว
7 ดร.ละออ มามะ
8 ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ
9 ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม
10 ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์
11 ดร.อรวรรณ วรานันตกุล
12 ดร.วัชระ ขาวสังข์
13 ภูตรา อาแล
14 ปิยะดา มณีนิล
15 ฟาริดา เอ็ลลาฮี
16 มูฮัมมัดฮุสนี เบญจสม
17 ซัยนุบดิน จินตรา
18 ปวีณา เจะอารง
19 อัปสร อีซอ
20 สุธิดา เลขาวิจิตร์
21 ชรีฮาน ยีแว
22 มนัส สุทธิการ
23 อับดุลเราะห์มาน สาและ
24 สันติ อารักษ์คุณากร
25 พยอม ตอบประโคน
26 มีนา ระเด่นอาหมัด
27 มานพ ทองไทย
28 ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว
29 ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี
30 ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ
31 สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
32 แวซำซูดิน แวดอกอ
33 โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
34 อมรเทพ มณีเนียม
35 มูฮัมหมัด ปุ
36 สุภาพ องอาจ
37 มะแอ เย็ง
38 ศุภาวิณี กิติวินิต
39 ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล
40 เจนตา แก้วไฝ
41 ซูซัน หามะ
42 ดาลีซะห์ ดะยี
43 สันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช
44 วาสนา พิทักษ์ธรรม
45 ดร.นัทที ขจรกิตติยา
46 ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง
47 อรวรรณ กมล
48 ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ
49 อับบ๊าส พาลีเขตต์
50 อุษณีย์ พรหมศรียา
51 สุไลยา กุวิง
52 วุฒิชัย คงยัง
53 ดร.อุมาพร เชิงเชาว์
54 จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
55 สัสดี กำแพงดี
56 อัลอามีน มะแต
57 ฮาซียะห์ ดอรอแซ
58 ราเชษฐ์ หีมสุหรี
59 แวอาซีซะห์ ดาหะยี
60 ฎาวีณี ต่วนมูดอ
61 วัลย์ลดา พรมเวียง
62 สาธิตา แก้วเหล็ก
63 ชฎาภรณ์ สวนแสน
64 ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง
65 ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
66 สุไลณี อาแล
67 อิสมาแอ ยีมะแซ
68 กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
69 ธีรยุทธ มูเล็ง
70 ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์
71 ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
72 เบญญาดา เหล่าธนถาวร
73 นายรอมซี แตมาสา
74 ธัญยธรณ์ โยธาทิพย์
75 อุเทน ช่อเตง
76 ลาวัณย์ ทิพย์มาศ
77 ซีรา มูซอ