ฐานข้อมูลงานวิจัย
ชื่องานวิจัย นักวิจัย ปี รายละเอียด
TH :: ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการเรียนรู้แบบร่วมกัน ในรายวิชาการเงิน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์ 2562 Show
TH :: พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาการบัญชีขั้นสูง๑ ดร.นันทา จันทร์แก้ว 2562 Show
TH :: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในรายวิชา การบัญชีขั้นต้น ๑ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ดร.ละออ มามะ 2562 Show
TH :: การพัฒนานักสื่อสารวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนาม ชุมชนสะเตงนอก จังหวัดยะลา ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง 2562 Show
TH :: ลดอ้วนลงพุงขอนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการ ชฎาภรณ์ สวนแสน 2562 Show
TH :: การดำรงอยู่ของภาษาถิ่นตากใบ (เจ๊ะเห) ในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ 2562 Show
TH :: รูปแบบการออมเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุของพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ 2562 Show
TH :: การผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน จากกล้วยหินกรอบแก้ว ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา อรวรรณ กมล 2562 Show
TH :: การศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา สันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช 2562 Show
TH :: การพัฒนาระบบสืบค้นด้วยเว็บเชิงความหมายสำหรับธุรกิจขายกริช รามันห์ โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ 2562 Show
TH :: การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสะสมแต้ม กรณีศึกษาร้านธุรกิจจำลอง Proud Coffee คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แวซำซูดิน แวดอกอ 2562 Show
TH :: การส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกสู่ประเทศจีนของ บริษัท แหลมทองรังนก จำกัด สุไลยา กุวิง 2562 Show
TH :: แนวทางการพัฒนาตลาดสินค้านำเข้ามือสอง กรณีศึกษาตลาดนัดมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. อุษณีย์ พรหมศรียา 2562 Show
TH :: ผลตอบแทนจากการลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตะกาฟุล บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อุเทน ช่อเตง 2562 Show
TH :: ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซีรา มูซอ 2562 Show