สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมอบรมทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปขั้นต้นให้กับนักศึกษา

วันที่ 15-17 และ 19 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปขั้นต้น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้อง 25-402 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตร และได้รับเกียรติจาก คุณอาธิป บูสา มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

แกลเลอรี่