สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ทำกิจกรรมค่าพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วันที่ 11 - 14 ก.พ. 62 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมค่าพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการกล้าแสดงออกในการพูด

แกลเลอรี่