สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมทำกิจกกรม Big Cleaning Day

วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ร่วมทำกิจกกรม Big Cleaning Day วันราชภัฏ  ณ บริเวณรอบๆ อาคารกองพัฒนานักศึกษา เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ให้น่าอยู่ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันเก็บขยะ และเสริมสร้างคุณธรรมให้นักศึกษาเพื่อเป็นคนดีของสังคม

แกลเลอรี่