สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โครงการสร้างคนดี ทิ้งขยะให้ถูกที่ เป็นคนดีของสังคม

วันนี้ (31 มกราคม 2562) คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โครงการสร้างคนดี ทิ้งขยะให้ถูกที่ เป็นคนดีของสังคม วจก.มรย. เก็บขยะบริเวณรอบๆ อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่