สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์

 

อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์  พินิจจันทร์
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประวัติการศึกษาและงานทางวิชาการ ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่