อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์

January 31, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Profile อาจารย์ในหลักสูตร

 

อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์  พินิจจันทร์
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประวัติการศึกษาและงานทางวิชาการ ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด